Poszukują pracowników do sulejowskiej Straży Miejskiej

Poszukują pracowników do sulejowskiej Straży Miejskiej
Straż Miejska w Sulejówku ogłosiła nabór na wolne stanowisko strażnicze, w ramach którego do obsadzenia są dwa etaty. Organ podał dokładne szczegóły i wymagania, jakie muszą spełnić kandydaci, którzy będą mogli być brani pod uwagę przy selekcji.
Zatrudnienie na pełny etat dotyczy wykonywania obowiązków strażniczych dla Straży Miejskiej w Sulejówku przy ulicy Wrońskiego jeden. Praca wykonywana jest przy komputerze, jednak z uwagi na charakter obowiązków dotyczy ona również przemieszczania się po terenie miasta, prowadzeniu czynności kontrolnych i wizyjnych, a także działań pod presją czasu i w warunkach stresu. Ponadto realizowane są częste kontakty telefoniczne i bezpośrednie z mieszkańcami.

Zakres obowiązków na stanowisku

Wśród dokładnych obowiązków osoby na tym stanowisku należy między innymi ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, sprawowanie kontroli nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego czy też współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu ratowania życia i zdrowia obywateli czy pomocy w usuwaniu awarii technicznych.
Dodatkowo osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zabezpieczenie miejsca przestępstwa czy innego miejsca przed dostępem osób postronnych do chwili przybycia właściwych służb oraz ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Pracownik będzie także zobligowany do doprowadzania osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania.
Zatrudniona osoba będzie również odpowiadać za informowanie lokalnej społeczności o potencjalnych zagrożeń, a także inicjować i uczestniczyć w działaniach, których celem jest zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń. Ostatnim obowiązkiem jest konwojowanie dokumentów, wartościowych przedmiotów lub pieniędzy na rzecz gminy.

Wymagania od potencjalnych kandydatów

Aby kandydat mógł być brany pod uwagę przy rekrutacji, musi posiadać obywatelstwo polskie, musi mieć ukończone 21 lat, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i w pełni do praw publicznych, musi się cechować nienaganną opinią, być sprawy pod względem fizycznym i psychicznym, a także nie może być karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe. Dodatkowo musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie, uregulowany stosunek do służby wojskowej, posiadać prawo jazdy kat. B i znać topografię Sulejówka.
Wśród dodatkowych wymagań można wymienić umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, mile widziane jest także wykształcenie kierunkowe w zakresie bezpieczeństwa publicznego lub pokrewnego, co najmniej roczne doświadczenie w pracy w straży miejskiej, a także dyspozycyjność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia od kandydatów to CV i list motywacyjny, kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy, kopia dokumentu potwierdzająca obywatelstwo polskie, a także oświadczenia o niekaralności, o pełnej zdolności do czynności prawnych, o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej, kwestionariusz osobowy oraz klauzulę zgody.
Dokumenty należy przesłać na adres Straż Miejska w Sulejówku, ul. Wrońskiego 1, 05-070 Sulejówek lub Urząd Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru Nr SM.210.4.2021 na wolne stanowisko strażnicze w Straży Miejskiej w Sulejówku”